POLITIKA FIRMY

Politika kvality

Politikou kvality spoločnosti OCTOPUS je presvedčenie, že trvalé zlepšovanie kvality všetkých činností vedúcich k zaisteniu spokojnosti zákazníka je jediným možným spôsobom zachovania konkurencieschopnosti a zabezpečenia dlhodobej prosperity spoločnosti.
Ani najlepší stroj však nebude fungovať, ak je jeho chod zmarený zlou kvalitou komponentov, ktoré musí spracovať. Preto si spoločnosť OCTOPUS vyberá dodávateľov, ktorí sú pre ňu zárukou kvality a základnou podmienkou úspešnej realizácie služieb smerom k zákazníkovi.

Spoločnosť OCTOPUS pôsobí v technicky dosť náročnej oblasti a pre jej ďalší rozvoj musíme udržiavať krok s vývojom a najnovšími trendmi na poli renovácie. Aj toto je súčasťou politiky kvality, ktorú garantujeme podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2015, ktorá sa dá vyjadriť aj nasledujúcimi pravidlami:

Odbornosť a znalosti, nimi sa chceme odlišovať od konkurencie
Celistvosť a rozvoj firmy, dávajú záruky do budúcnosti
Trpezlivosť, tá ruže prináša
Ohľaduplnosť a empatia sú vlastnosti, ktoré neustále rozvíjame
Profesionalita, je neoddeliteľnou súčasťou našej práce
Umenie víťaziť, využiť na boj proti konkurencii
Súčinnosť, tak potrebná pri plnení úloh

Environmentálna politika

Pre environmentálnu politiku spoločnosti OCTOPUS je dôležité zabezpečenie dlhodobej prosperity spoločnosti, tá sa dá zaistiť trvalým zlepšovaním kvality produktov, pri zachovaní ekologického prístupu v činnostiach firmy a ochranou životného prostredia a prírodných zdrojov.

Pre zaistenie ekologických požiadaviek rozvíjame v spoločnosti systém environmentálneho managementu v súlade s firemnou stratégiou podľa požiadaviek normy EN ISO 14001:2015, ten je v súlade s princípmi účinného zavádzania a neustáleho zdokonaľovania riadenia procesov ovplyvňujúcich životné prostredie.

Zaväzujeme sa zvyšovať povedomie zamestnancov a informovanosť ďalších zainteresovaných strán s environmentálnou politikou a jej zásadami a systematicky zlepšovať efektívnosť systému environmentálneho managementu.

Naším trvalým cieľom je zaisťovanie súladu s príslušnými požiadavkami právnych predpisov a ďalšími požiadavkami, ku ktorým sa spoločnosť zaväzuje a ktoré sa vzťahujú environmentálnym aspektom.

Chcete vypracovať ponuku?

Na základe Vašej požiadavky Vám vypracujeme a zašleme cenovú ponuku, prípadne ďalšie informácie o spolupráci.

Menu